Producenci
Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO STRIPPING.PL

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Diasystem sp. z O.O wpisana do rejestru handlowego pod numerem KRS: 0000453212 (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. BUDOWLANA 2C , 40-301 KATOWICE wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9542741832, REGON 243194970, adres poczty elektronicznej: diasystem@diasystem.pl- zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2.Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., a także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz w minimalnej ilości.

1.4.Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://stripping.pl/regulamin

2.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1.Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

  1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta, a także marketing produktów własnych.

2.2.Odbiorcy danych osobowych:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską bądź przesyłką paletową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne w celu realizacji zamówienia i dokonania dostawy zamówionego towaru, innym dostawcom usług, osobom trzecim, zaangażowanym w przetwarzanie danych, osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem, organom publicznym (np. Policji).
  2. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

2.3.Administrator przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców (Klientów), takie jak: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; numer identyfikacji podatkowej (NIP); adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto).

2.4.Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

3.COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

3.2.Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

3.3.Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

3.4.Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

3.5.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

3.6.Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane wyłącznie do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

  1. NEWSLETTER I WIADOMOŚCI E-MAIL Z POLECANYMI PRODUKTAMI

4.1. Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez Usługobiorcę adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie Klienta polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, dobrowolnej zgody na otrzymywanie newslettera.

4.2. W celu udostępniania Klientowi informacji o produktach z naszej oferty, które mogłyby go zainteresować na podstawie wyrażonej zgody i ostatnich zakupów, po dokonaniu pierwszego zakupu będzie regularnie otrzymywał e-mail z polecanymi produktami. Wiadomości te są wysyłane niezależnie od tego, czy użytkownik zapisał się do newslettera.

4.3. W przypadku rezygnacji z newslettera bądź e-maili z polecanymi produktami, Usługobiorca w każdej chwili może anulować wyrażoną zgodę. W celu skorzystania z przysługującego uprawnienia należy wysłać wiadomość na adres: diasystem@diasystem.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany w punkcie 1.1. Ponadto, w każdej wiadomości e-mail dostępny jest link do rezygnacji.

5.PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA

5.1.Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

5.2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, np. na newsletter, bądź jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

5.3. Administrator przechowuje zebrane dane osobowe w okresie realizacji zamówienia, a także dłużej, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na nim, m.in. w myśl art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800).

6.PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH, UZYSKANIA KOPII POPRAWIANIA DANYCH, ZŁOŻENIA SPRZECIWU

6.1.Usługobiorca w każdej chwili ma prawo nieodpłatnego dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych.

6.2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, przenoszenia danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia poprzez złożenie sprzeciwu, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.3.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, należy przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: diasystem@diasystem.pl albo pisemnie na adres Administratora wskazany w punkcie 1.1.

6.4. W przypadku odnotowania naruszenia ochrony danych osobowych, Usługobiorcy przysługuje skarga do organu nadzorczego.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

7.2.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3. Usługodawca wykorzystuje dostępne na rynku nowoczesne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną (m.in. certyfikat SSL – Secure Socket Layer).

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl